You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

НАУКОВЕ ОБҐРУНТУВАННЯ УНІФІКОВАНОЇ ПРОГРАМИ ПРОФІЛАКТИЧНИХ МЕДИЧНИХ ОГЛЯДІВ ПРАЦІВНИКІВ СТОМАТОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ

ISSN 2223-6775 Украинский журнал по проблемам медицины труда Том.15, № 2, 2019

https://doi.org/10.33573/ujoh2019.02.110

Копач К. Д.1, Варивончик Д. В.1, 2

НАУКОВЕ ОБҐРУНТУВАННЯ УНІФІКОВАНОЇ ПРОГРАМИ ПРОФІЛАКТИЧНИХ МЕДИЧНИХ ОГЛЯДІВ ПРАЦІВНИКІВ СТОМАТОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ

1 Державна установа «Інститут медицини праці імені Ю. І. Кундієва Національної академії медичних наук України», м. Київ

2 Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика, м. Київ

Полная статья (PDF), UKR

Вступ. Стоматологічна служба є однією з найчисельніших за кількістю працюючих у галузі охорони здоров’я. На її працівників впливає комплекс шкідливих виробничих чинників, які формують високі ризики виникнення виробничо зумовленої та професійної патології. Існує потреба в уніфікації програми профілактичних медичних оглядів працівників, яка враховує фактори ризику та ґрунтується на сучасних доказових даних скринінгу та ранньої діагностики патології.

Мета дослідження – уніфікувати програму вторинної профілактики виробничо зумовленої та професійної патології в працівників стоматологічної служби.

Матеріали та методи дослідження. Проведено аналітичне дослідження, у якому здійснено інтеграцію та уніфікацію програм медичних оглядів працівників (за 47 факторами виробничого ризику виникнення 55 нозологій виробничо зумовленої та професійної патології).

Результати. Науково обґрунтовано уніфіковану програму вторинної профілактики виробничо зумовленої та професійної патології шляхом проведення медичних оглядів працівників стоматологічної служби. Програма заснована на організаційному алгоритмі та сучасній доказовій базі з виявлення патологічних станів людини. Програма включає три етапи: 1) скринінг – визначення наявності специфічних скарг і клінічних ознак захворювань серед працівників без явних ознак патології; 2) рання діагностика – визначення наявності специфічних скарг і клінічних ознак захворювань у працівників з специфічними ознаки захворювань; 3) диференціальна діагностика – направлення працівників з виявленими під час медичного огляду клініко-лабораторними та морфофункціональними змінами до відповідних спеціалізованих відділень/центрів, до лікарів-спеціалістів.

Висновки. Широке впровадження уніфікованої програми медичних профілактичних оглядів працівників стоматологічної служби дозволить підвищити ефективність заходів вторинної профілактики виробничо зумовленої та професійної патології в них.

Ключові слова: медичні огляди, працівники, стоматологічна служба

Литература

 1. Варивончик Д. В., Копач К. Д. Комплексний аналіз виробничо-зумовленої захворюваності працівників стоматологічної служби України. Медичні перспективи. 2018. № 3, Ч. 1. С. 34–41. https://doi.org/10.26641/2307-0404.2018.3(part1).142331.
 2. Гастроэнтерология. Национальное руководство: краткое издание; под ред. В. Т. Ивашкина, Т. Л. Лапиной. Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2015. 480 c.
 3. Гематология: Национальное руководство; под ред. О. А. Рукавицына. Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2017. 784 c.
 4. Гинекология: Национальное руководство; под ред. Г. М. Савельевой, Г. Т. Сухих, В. Н. Серова, И. Б. Манухина, В. Е. Радзинского. Москва : ГЭОТАРМедиа, 2017. 1048 c.
 5. Дерматовенерология. Национальное руководство; под ред. Ю. К. Скрипкина, Ю. С. Бутова, О. Л. Иван ова. Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2014. 1024 с.
 6. Инфекционные болезни. Национальное руководство; под ред. Н. Д. Ющука, Ю. Я. Венгерова. Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2019. 1104 с.
 7. Клиническая хирургия: национальное руководство: в 3 т.; под ред. В. С. Савельева, А. И. Кириенко. Т. 1. Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2008. 864 c.
 8. Клиническая хирургия: национальное руководство: в 3 т.: под ред. В. С. Савельева, А. И. Кириенко. Т. 2. Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2009. 832 c.
 9. Клиническая хирургия: национальное руководство: в 3 т.; под ред. В. С. Савельева, А. И. Кириенко. Т. 3. Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. 1008 c.
 10. Копач К. Д., Варивончик Д. В. Ідентифікація хімічної небезпеки на робочих місцях працівників стоматологічної служби. Збірник наукових праць співробітників НМАПО ім. П. Л. Шупика. Вип. 27. Київ, 2017. С. 409–417.
 11. Гігієнічні умови праці працівників стоматологічної служби при застосуванні сучасних медичних технологій. Ю. І. Кундієв, Д. В. Варивончик, К. Д. Копач та ін. Украинский журнал по проблемам медицины труда. 2017. № 4. С. 3–11. https://doi. org/10.33573/ujoh2017.04.003.
 12. Медицинские осмотры: руководство для врачей; под ред. И. И. Березина, С. А. Бабанова. Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2016. 256 c.
 13. Медичні кадри та мережа закладів охорони здоров’я системи МОЗ України за 2015–2016 роки. Київ, 2017. 66 с.
 14. Наказ МОЗ України «Про затвердження Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій» від 21.05.2007 № 246, зі змінами. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0846-07.
 15. Наказ МОЗ Украйни «Щодо організації проведення обов’язкових профілактичних медичних оглядів працівників окремих професій, виробництв і організацій, діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб» від 23.07.2002 № 280, зі змінами. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0639-02.
 16. Неврология. Национальное руководство: в 2 т.; под ред. Е. И. Гусева, А. Н. Коновалова, В. И. Скворцовой. Т. 1. 2018. 880 с.
 17. Неврология. Национальное руководство: в 2 т.; под ред. Е. И. Гусева, А. Н. Коновалова, В. И. Скворцовой. Т. 2. 2019. 432 с.
 18. Нефрология. Национальное руководство. Краткое издание; ред. Н. А. Мухин. Москва : ГЭОТАРМедиа, 2016. 608 c.
 19. Онкология. Национальное руководство. Краткое издание; под ред. В. И. Чиссова, М. И. Да выдова. Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2014. 1072 с.
 20. Ортопедия. Национальное руководство; под ред. С. П. Миронова, Г. П. Котельникова. Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2013. 944 c.
 21. Оториноларингология. Национальное руководство; под ред. В. Т. Пальчуна. Москва : ГЭОТАРМедиа, 2016. 1024 c.
 22. Офтальмология. Национальное руководство. Краткое издание; под ред. С. Э. Аветисова, Е. А. Егорова, Л. К. Мошетовой, В. В. Нероева, Х. П. Тахчиди. Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2016. 736 c.
 23. Постанова КМ України «Про затвердження переліку професійних захворювань» від 08.11.2000 № 1662, зі змінами. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/1662-2000-%D0%BF.
 24. Профессиональная патология. Национальное руководство; под ред. Н. Ф. Измерова. Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2011. 784 c.
 25. Профессиональные заболевания органов дыхания. Национальное руководство; под ред. Н. Ф. Измерова, А. Г. Чучалина. Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2015. 792 c.
 26. Психиатрия. Национальное руководство; под ред. Ю. А. Александровского, Н. Г. Незнанова. 2018. 1008 с.
 27. Пульмонология. Национальное руководство. Краткое издание; под ред. А. Г. Чучалина. Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2016. 800 c.
 28. Терапевтическая стоматология: национальное руководство; под ред. Л. А. Дмитриевой, Ю. М. Мак симовского. Москва : ГЭОТАРМедиа, 2015. 888 c.
 29. Урология. Национальное руководство; под ред. Н. А. Лопаткина. Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2013. 1024 c.
 30. Фтизиатрия. Национальное руководство; под ред. М. И. Перельмана. Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. 512 c.
 31. Эндокринология. Национальное руководство; под ред. И. И. Дедова, Г. А. Мельниченко. Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2018. 1112 с.

ORCID ID співавторів та їхній внесок у підготовку та написання статті:

Копач К. Д. (ORCID ID 0000-0002-6771-4556) – збір та аналітична обробка доказової бази, обґрунтування програми вторинної профілактики, створення організаційного алгоритму, написання статті;

Варивончик Д. В. (ORCID ID 0000-0003-2107-6269) – формування концепції та методології дослідження, проведення аналітичного дослідження, уніфікація програми вторинної профілактики, написання статті.