You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Правовое регулирование общественных отношений в сфере здравоохранения работающего населения (профпатологической службы) и пути его усовершенствования

1(29) 2012

DOI xxxxxxxx

Шелудько О. Л., Шевченко З. К.

Правовое регулирование общественных отношений в сфере здравоохранения работающего населения (профпатологической службы) и пути его усовершенствования

ГУ «Институт медицины труда НАМН Украины», г. Киев

Полная статья (PDF), UKR

В работе освещена проблема правового регулирования общественных отношений работающего населения в сфере здравоохранения. Перечислены международные документы по вопросам охраны здоровья, нормативноправовые акты Украины в сфере охраны здоровья работающих, внесены предложения по усовершенствованию правовой базы.

Ключевые слова: служба профессиональной патологии, профессиональные заболевания, медицинские осмотры, международные конвенции, законы, охрана здоровья, другие нормативные акты

Литература

 1. Кундієв Ю. І. Професійне здоров'я в Україні. Епідеміологічний аналіз / Ю. І. Кундієв, А. М. Нагорна- К.: Авіцена, 2007.- С. 396.
 2. Москаленко В. Ф., Грузева Т. С., Іншакова Г В. Регламентація права на охорону здоров'я у міжнародних нормативно-правових актах.- Л.:Видавницт- во ЛОБФ «Медицина і право», 2008.- С. 186-195, 197.
 3. Бріжіт Тобес «Право на здоров'я: теорія та практика».- М.:Устойчивый мир, 2001.- С. 370.
 4. Роузен. Головний звіт щодо санітарних умов працюючого населення Великобританії, 1842.1993.- С. 226-268.
 5. Нагорна А. М., Вітте П. М., Добровольський Л. О. Конвенції та рекомендації МОП з гігієни праці / А. М. Нагорна // Укр. журн. з пробл. медицини праці.- 2009.- 3 (19).- С. 5-11.
 6. Сенюта І. Я. Медичне право: право людини на охорону здоров'я.- Львів: Видавництво «Астролябія», 2007.- С. 223.
 7. Georges H. Соррее.- Международное сотрудничество в сфере гигиены труда: роль международных организаций: http://base.safework.ru/
 8. John Emsley, The Shocking History of Phosphorus: A Biography of the Devil's Element (2000) Macmillan Publishers, Ltd.: London, England ISBN 0-471-39455-6.
 9. Екатерина Хуртина.- Панамериканская организация здравоохранения. latindex.ru/content/.
 10. Декларація про політику у сфері забезпечення прав пацієнтів у Європі (1994) // Права людини в системі взаємовідносин «лікар» - «пацієнт» у відкритому суспільстві (Серія «Бібліотекар сімейного лікаря»).- К.: Медицина України, 2000.- Вип.1.- С.87. Міжнародні договори України, декларації, документи / Упоряд. Ю. К. Качуренко.- 2 вид.- К.: Юрінформ, 1992.- С. 32.
 11. Загальна декларація прав людини // Права людини: Міжнародні договори України, декларації, документи / Упоряд. Ю. К. Качуренко.- 2 вид.- К.: Юрінформ, 1992.- С. 18-24.
 12. Лисабонская декларация относительно прав пациента (сентябрь/октябрь1981) // Медичне право України: Збірник нормативно-правових актів: Упоряд. і наук. ред. Н. Болотіна.- К.: Ін Юре, 2001.- С. 388-389.
 13. Європейський кодекс соціального забезпечення № 139 від 6.11.1990 року // www.coe.kiev.ua/
 14. Європейська соціальна хартія // Международные акты о правах человека: Сборник документов.- М., 1998.- С. 570-586. Хартію ратифіковано Законом України № 137-ХVІ (137-16) від 14.09.2006, ВВР 2006, № 43, С. 418.
 15. Конвенція про захист основних прав і свобод людини (04.11.1950) // Голос України від 10 січня 2001 р.
 16. Конвенція МОП «Про мінімальні норми соціального забезпечення здоров'я» (1952) № 192 // Права людини: Міжнародні договори України, декларації, документи // Упоряд. Ю. К. Качуренко.- 2 вид.- К.: Юрінформ,1992.- С. 39.
 17. Конвенції МОП про відшкодування у разі професійних захворювань № 42,1934 // Права людини: Міжнародні договори України, декларації, документи / Упоряд. Ю. К. Качуренко.- 2 вид.- К.: Юрінформ, 1992.- С. 47.
 18. Конвенція МОП про відшкодування працівникам під час професійних захворювань № 18 (1925) // Права людини: Міжнародні договори України, декларації, документи / Упоряд. Ю. К. Качуренко.- 2 вид.- К.: Юрінформ, 1992.- С. 44.
 19. Конвенція МОП про ліквідацію всіх форм расової дискримінації (1965) // Права людини: Міжнародні договори України, декларації, документи / Упоряд. Ю. К. Качуренко.- 2 вид.- К.: Юрінформ,- С. 41.
 20. Конвенція МОП «Про медичну допомогу і допомоги у випадку хвороби» (1969) № 130 // Права людини: Міжнародні договори України, декларації, документи / Упоряд. Ю. К. Качуренко.- 2 вид.- К.: Юрін- форм,1992.- С. 40.
 21. Конвенція МОП № 139 (1974) «Про боротьбу з небезпекою, спричинюваною канцерогенними речовинами й агентами у виробничих умовах, та заходи профілактики».
 22. Конвенція про права людини і біомедицину (1997) // Права людини: Міжнародні договори України, декларації, документи / Упоряд. Ю. К. Качуренко.- 2 вид.- К.: Юрінформ, 1992.- С. 37.
 23. Конвенція МОП «Про основи, що сприяють безпеці та гігієні праці» № 187 від 15.06.2006 р. // www.rada.gov. ua
 24. Міжнародна організація праці. Конвенції та рекомендації. 1919-1964.- Т. 1.- Женева: Міжнародне бюро праці, 2001.- С. 1778
 25. Міжнародна організація праці. Конвенції та рекомендації. 1965-1999.- Т. ІІ.- Женева: Міжнародне бюро праці, 2001.- С. 779-1560.
 26. Міжнародна організація праці. Конвенції та рекомендації. 2000-2007.- Т. ІІІ.- Женева: Міжнародне бюро праці, 2008.- С. 1561-1887.
 27. Міжнародна організація праці. Конвенція 18 Про відшкодування шкоди працівникам в разі професійних захворювань // Конвенція та рекомендації. 1919-1964.- Т. 1.- Женева: Міжнародне бюро праці.- С. 77-79.
 28. Статут Всесвітньої організації охорони здоров'я // ВООЗ. Основні документи.- Вид.39-е.- Женева,- С. 208.
 29. Міжнародний пакт про громадянські і політичні права 1996 р. // Права людини: Міжнародні договори України, декларації, документи // Упоряд. Ю. К. Качуренко.- 2 вид.- К.: Юрінформ, 1992.- С. 36-58.
 30. Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права (1996) // Права людини: Міжнародні договори України, декларації, документи / Упоряд. Ю. К Качуренко.- 2 вид.- К.: Юрінформ,1992.- С.24-36.
 31. Конституція України.- 1996 // www.rada.gov.ua.
 32. Рішення Конституційного Суду України щодо офіційного тлумачення положення ч. 3 ст. 49 Конституції України від 29.05.2002 р. // Офіційний вісник України.- 2002.- № 23.- С. 132.
 33. Рекомендації МОП щодо допомоги у випадках виробничого травматизму № 121, (1964) // Права людини: Міжнародні договори України, декларації, документи / Упоряд. Ю. К. Качуренко.- 2 вид.- К.: Юрінформ, 1992.- С. 17.
 34. «Основи законодавства України про охорону здоров'я»: Закон України від 19.11.1992 р. // Відомості Верховної Ради України.- 1993.- № 4.- С. 19. та внесені до нього зміни Законом України від 07 липня 2011 року «Про внесення змін до Основ законодавства України про охорону здоров'я щодо удосконалення надання медичної допомоги».
 35. Закон України «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення». Верховна Рада. Законодавство України: Закон України від 24.02.1994 р. // Відомості Верховної Ради України.- 1994.- № 27.- С. 217.
 36. Закон України «Про охорону праці» від 14 жовтня 1992 р. // Відомості Верховної Ради України.- 1992.- № 49.- С. 668.
 37. Кодекс Законів про працю України // Відомості Верховної Ради УРСР від 17.12.1971 р.- 1971.- № 50.- С. 96.
 38. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р.- К.: Атіка, 2003. -С. 415.
 39. Постанова Кабінету Міністрів України «Деякі питання розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві» від 25.08.2004 р. № 1112. // Офіційний вісник України.- 2004.- № 35.- С. 23-37.
 40. Постанова КМУ № 1662 від 08.11.2000 «Про затвердження Переліку професійних захворювань».
 41. Наказ МОЗ № 133 від 25.03.2003 р. «Про затвердження Переліку спеціалізованих лікувально- профілактичних закладів».
 42. Сумісний наказ МОЗ, АМН України та Міністерства праці № 374/68/338 від 29.12.2000 р. «Про затвердження Інструкції про застосування переліку професійних хвороб».
 43. Наказ МОЗ України № 246 від 21.05.2007 р. «Про затвердження Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій».
 44. Наказ МОЗ України № 7 від 10.01.2005 р. «Стандарти надання медичної допомоги за спеціальністю «Професійна патологія» в амбулаторно- поліклінічних закладах».
 45. Наказ МОЗ України № 226 від 27.07.1998 р. «Тимчасові галузеві уніфіковані стандарти медичних технологій діагностико-лікувального процесу стаціонарної допомоги дорослому населенню в ЛПЗ та Тимчасові галузеві стандарти обсягів діагностичних досліджень, лікувальних заходів та критерії лікування дітей».
 46. Сумісний наказ МОЗ України та АМН України від 08.05.2002 № 166/32 «Щодо закріплення за науково-дослідними інститутами гігієнічного профілю галузей економіки та адміністративних територій з питань гігієни праці та профпатології».
 47. Наказ МОЗ України № 528 від 27.12.2001 р. «Про затвердження Гігієнічної класифікації праці за показникам шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу».
 48. Наказ МОЗ України № 614 від 13.12.2004 р. «Про затвердження Порядку складання та вимоги до санітарно-гігієнічної характеристики умов праці».
 49. Наказ МОЗ України № 820 від 12.12.2006 р. «Про затвердження Інструкції щодо визначення допустимих термінів роботи працюючих у шкідливих умовах».
 50. Наказ МОЗ України від 30.12.1993 р. № 260 «Про організацію і вдосконалення фізіотерапевтичної допомоги населенню України».
 51. ВООЗ, Перші десять років Всесвітньої організації охорони здоров'я (The First Ten of the World Health Organization), 1958.- С. 4.
 52. Конвенція Міжнародної організації праці № 176 1995 року Про безпеку та гігієну праці в шахтах.