You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

ПРОМИСЛОВА ТОКСИКОЛОГІЯ: ОСНОВНІ НАПРЯМИ, РЕЗУЛЬТАТИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ISSN 2223-6775 Украинский журнал по проблемам медицины труда Том.15, № 2, 2019

https://doi.org/10.33573/ujoh2019.02.087

Трахтенберг І. М., Дмитруха Н. М.

ПРОМИСЛОВА ТОКСИКОЛОГІЯ: ОСНОВНІ НАПРЯМИ, РЕЗУЛЬТАТИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Державна установа «Інститут медицини праці імені Ю. І. Кундієва Національної академії медичних наук України», м. Київ

Полная статья (PDF), UKR

Вступ. Промислова токсикологія – важливий розділ профілактичної медицини, головним завданням якого є дослідження особливостей і механізмів токсичної дії різних забруднювачів виробничого та навколишнього середовищ, розробка ранніх критеріїв діагностики, пошук ефективних засобів профілактики та лікування професійних і виробничо зумовлених захворювань хімічного генезу.

Мета дослідження – надання результатів досліджень, що виконувались у лабораторії промислової токсикології і гігієни праці при використанні хімічних речовин за роки її діяльності, їхнє теоретичне та практичне значення для збереження здоров’я працюючого населення. Матеріали та методи дослідження. Узагальнено результати науково-дослідницької діяльності лабораторії за основними науковими напрямами, проведено аналіз вагомих наукових публікацій співробітників, визначено їхнє теоретичне та практичне значення для профілактичної медицини, окреслено перспективи подальших досліджень.

Результати. Найвагомішими науковими досягненнями лабораторії за 45 років її діяльності є: розробка класифікації, визначення принципів токсиколого-гігієнічної оцінки інгібіторів корозії металів, полімерних композицій мастильно-охолоджуючих рідин, лікарських препаратів; обґрунтування гігієнічних заходів; визначення критеріїв оцінки норми, адаптації, препатології та патології хімічного генезу; дослідження особливості токсичної дії важких металів, визначення критеріїв їхньої кардіо-вазотоксичної та імунотоксичної дії, оцінка вікових особливостей адаптаційно-пристосувальних реакцій; наукове обґрунтування та експериментальне й клінічне підтвердження ефективності застосування засобів профілактики металотоксикозів; впровадження альтернативних моделей і тест-систем у токсикологічні дослідження; розробка алгоритму оцінки та критеріїв характеристики рівня потенційної небезпеки наночастинок металів та інших наноматеріалів. За результатами досліджень опубліковано понад 600 праць, з яких 25 – монографії, посібники, підручники, захищено більше ніж 40 дисертаційних робіт.

Висновки. За роки існування лабораторії виконані комплексні токсиколого-гігієнічні дослідження з оцінки безпеки різних хімічних сполук, одержані результати, які мають важливе значення для теорії й практики профілактичної медицини, гігієни та токсикології.

Ключові слова: промислова токсикологія, хімічні фактори, адаптація, патологія, профілактика, альтернативні методи, нанотоксикологія

Литература

 1. Апихтіна О. Л. Порушення обміну оксиду азоту при вазотоксичній дії свинцю та пошук нових засобів біологічної профілактики інтоксикацій: автореф. дис. на здобуття наук ступеня канд. мед. наук: спец. 14.02.01 «Гігієна»; ДУ «Інститут медицини праці НАМН України». Київ, 2008. 23 с.
 2. Механізми гематотоксичної дії сполук свинцю. О. Л. Апихтіна, Н. М. Дмитруха, А. В. Коцюруба та ін. Журнал НАМН України. 2012. Т. 18, № 1. С. 100–109.
 3. Дмитруха Н. М. Експериментальне дослідження впливу важких металів (свинцю та кадмію) на неспецифічну резистентність організму білих щурів. Сучасні проблеми токсикології. 2004. № 4. С. 27–31.
 4. Дмитруха Н. М. Дослідження імунотоксичних ефектів важких металів в умовах in vitro. Актуальні проблеми транспортної медицини. 2010. № 4 (22). С. 85–91.
 5. Дмитруха Н. М. Імунотоксична дія свинцю і кадмію як гігієнічна проблема (до патогенезу, діагностики та профілактики інтоксикацій важкими металами): автореф. дис. на здобуття наук ступеня д-ра мед. наук: спец. 14.02.01; ДУ «Інститут медицини праці НАМН України». Київ, 2011. 32 с.
 6. Оцінка біологічної активності цитратів наночастинок біогенних металів (Cu, Zn, Fe, Mg) в дослідах in vitro. Н. М. Дмитруха, Т. К. Короленко, О. С. Лагутіна, Л. О. Грамадська. Збірник наук. праць «Актуальні проблеми профілактичної медицини». Вип. 10. 2012. С. 60–67.
 7. Дмитруха Н. Н. Культура клеток как in vitro модель в токсикологических исследованиях. Медікс – Антиейджинг. 2013. № 3 (33). С. 50–55.
 8. Профілактична токсикологія та медична екологія. Вибрані лекції для науковців, лікарів та студентів: за загальною редакцією академіка НАМН України І. М. Трахтенберга; видання перероблене, доповнене. І. М. Трахтенберг, М. Г. Проданчук, Ю. Б. Чайковський та ін. Київ : ВД «Авіцена», 2011. 320 с.
 9. Козлов К. П. Протекторна дія пектину при надходженні в організм ртуті в малих дозах. Гигиена труда. 2003. Сб. 34. Т. 1. С. 229–237.
 10. Козлов К. П. Протекторна дія пектину при надходженні в організм ртуті в малих дозах (до проблеми мікромеркуріалізму): автореф. дис. на здобуття наук ступеня канд. мед. наук : спец. 14.02.01 «Гігієна»; ДУ «Інсти тут медицини праці НАМН України». Київ, 2005. 22 с.
 11. Краснокутская Л. М. К обоснованию ПДК полимиксина М в воздухе рабочей зоны. Гигиена труда и профзаболевания. 1979. № 6. С. 50–52.
 12. Гігієна і токсикологія мастильно-охолоджуючих рідин. Ю. И. Кундиев, И. М. Трахтенберг, Г. В. Поруцкий и др. Київ : Здоров’я, 1982. 120 с.
 13. Кундиев Ю. И., Трахтенберг И. М. Химическая безопасность в Украине. Киев : ВД «Авіцена». 2007. 71 с.
 14. Марченко М. Л. Культура клітин людини як альтернативний метод в комплексній токсикологогігієнічній оцінці сполук важких металів: автореф. дис. на здобуття наук ступеня канд. мед. наук : спец. 14.02.01 «Гігієна та професійна патологія», ДУ «Інститут медицини праці НАМН України». Київ, 2011. 22 с.
 15. Нариси вікової токсикології; за загальною редакцією академіка НАМН України І. М. Трахтенберга. Київ : «Авіцена», 2005. 256 с.
 16. Очерки возрастной токсикологии; под редакцией И. М. Трахтенберга; пер. с укр. Киев : «Авицена». 2006. 316 с.
 17. Условия труда и пути оздоровления при работе с ингибиторами коррозии металлов. В. В. Паустов ская, В. Ф. Торбин, И. Н. Охота, Т. К. Короленко. Актуальн ые вопросы гигиены труда и профпатологии. Сборник науч. трудов. Рига : РМИ. 1984. С. 187–192.
 18. Проданчук Н. Г., Балан Г. М. Нанотоксикология: состояние и перспективы исследований. Совре менные проблемы токсикологии. 2009. № 3–4. С. 4–18.
 19. Ротенберг Ю. С. Прогноз токсичности в опытах in vitro: достижения и перспективы. Москва, 1986. С. 44–62.
 20. Трахтенберг И. М. Основные итоги экспериментального изучения кардиотоксического действия вредных веществ. Гигиена труда и профессиональные заболевания. 1986. № 12. С. 43–47.
 21. Трахтенберг И. М., Колесников В. С., Луковен ко В. П. Тяжелые металлы во внешней среде: Со временные гигиенические и токсикологические аспекты. Минск : Наука і тeхніка, 1994. 285 с.
 22. Трахтенберг И. М., Коваленко В. Н. Альтернативные методы в доклинических токсикологических исследованиях лекарственных средств (сообщение 1). Вісник фармакології та фармації. 2006. № 6. С. 23–31.
 23. Трахтенберг И. М., Коваленко В. Н. Альтернативные методы в доклинических токсикологических исследованиях лекарственных средств (сообщение 2). Вісник фармакології та фармації. 2006. № 7. С. 19–29.
 24. Трахтенберг И. М., Коршун М. Н. Ртуть и ее соединения в окружающей среде. Киев : Вища школа, 1990. 232 с.
 25. Трахтенберг И. М., Луговской С. П. Роль эндотелия в механизмах развития вазотоксических эффектов свинца. Журнал АМН України. 2005. Т.11, № 1. С. 63–74.
 26. Показатели нормы у лабораторных животных в токсикологическом эксперименте (современные представления, методические подходы, основные параметры и константы). И. М. Трахтенберг, Р. Е. Со ва, В. О. Шефтель, Ф. А. Оникиенко. 1978. 176 с.
 27. Трахтенберг И. М., Тычинин В. А. Проблема кардио-вазотоксического действия экзогенных химических веществ. Український кардіологічний журнал. 2003. № 5. С. 108–112.
 28. Влияние тяжелых металлов на старение. И. М. Трахтенберг, Н. А. Утко, Т. К. Короленко, Х. К. Му ра дян. Токсикологический вестник. 2003. № 3. С. 9–14.
 29. Порівняльна характеристика нефротоксичних ефектів ртуті і свинцю при їх тривалій дії на організм щурів різного віку. І. М. Трахтенберг, С. П. Луговський, Н. М. Дмитруха та ін. Актуальні проблеми транспорт ної медицини. 2006. № 2. С. 26–33.
 30. Оцінка безпеки лікарських нанопрепаратів. І. М. Трахтенберг, З. Р. Ульберг, І. С. Чекман, Н. М. Дмитруха та ін. Методичні рекомендації; затверджено на засіданні Науково-експертної ради Державного експертного центру МОЗ України, протокол від 26.09.2013 № 8. Київ, 2013. 108 с.
 31. Трахтенберг І. М. Хімічні фактори виробничого середовища і серцево-судинна система. Єреван : Айастан, 1992. 276 с.
 32. Патент на корисну модель № 26628. Спосіб профілактики та лікування свинцевої інтоксикації. МПК (2006) А61Н 33/02. G01N 33/68. Трахтенберг І. М., Апихтіна О. Л., Коцюруба А. В., Дмитруха Н. М., Коркач Ю. П., Андрусишина І. М., Лампека О. Г., Кусков Д. П. Заявл. 22.06.2007; опубл. 25.09.2007. Бюл. № 15. 2007. 10 с.
 33. Трахтенберг І. М., Апихтіна О. Л., Лубянова І. П. Роль металів як техногенних хімічних забруднювачів у патогенезі серцево-судинних захворювань. Українськ ий кардіологічний журнал (Додаток 1). 2009. С. 238–241.
 34. Трахтенберг І. М., Дмитруха Н. М. Наночастинки металів, методи отримання, сфери застосування, фізико-хімічні та токсичні властивості. Украинский журнал по проблемам медицины труда. 2013. № 4 (37). С. 62–74.
 35. Трахтенберг І. М., Дмитруха Н. М. Принципи, методи і показники експериментальної оцінки безпечності наночастинок металів. Сучасні проблеми токсикології, харчової та хімічної безпеки. 2016. № 4 (76). С. 5–17.
 36. Порушення імунного статусу організму людини за дії хімічних чинників та методи їх визначення. І. М. Трахтенберг, Н. М. Дмитруха, О. С. Молож ава, Ю. М. Миронюк. Методичні рекомендації. Київ, 2007. 45 с.
 37. Альтернативні методи і тест-системи. Лікарська токсикологія: за редакцією акад. АМН України І. М. Трахтенберга. І. М. Трахтенберг, В. М. Ковален- ко, Н. В. Кокшарева та ін. Київ : ВД «Авіцена», 2008. 268 с.
 38. Переваги методу дослідження токсичного впливу сполук важких металів в культурі клітин людини in vitro порівняно з традиційним методом in vivo на тваринах як більш достовірного та адекватного. І. М. Трах тенберг, М. Л. Марченко, Н. О. Бездєнєжних, Ю. Й. Кудрявець. Современные проблемы токсикологии. 2010. № 2–3. С. 69–73.
 39. Хаитов Р. М., Пинегин Б. В., Истамов Х. И. Экологическая иммунология. Москва : Изд-во ВНИРО, 1995. 219 с.
 40. Нанотоксикологія: напрямки досліджень. І. С. Чек ман, А. М. Сердюк, Ю. І. Кундієв, І. М. Трахтен берг та ін. Довкілля та здоров’я. 2009. № 1 (48). С. 3–7.


ORCID ID співавторів та їхній внесок у підготовку та написання статті:

Трахтенберг І. М. (ORCID ID 0000­0003­1086­8279) – формування концепції та змісту статті, висновків;

Дмитруха Н. М. (ORCID ID 0000­0001­9161­3889) – узагальнення матеріалу багаторічних досліджень, написання статті.