You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

ЗАХОДИ ЩОДО ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ПРОФЕСІНОЇ ПРИДАТНОСТІ СТУДЕНТІВ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ: СУЧАСНІ АСПЕКТИ ЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ ПРОФЕСІЙНО-ПРИКЛАДНОЇ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ТА ПСИХОГІГІЄНІЧНОЇ КОРЕКЦІЇ

ISSN 2223-6775 Украинский журнал по проблемам медицины труда Том.15, № 2, 2019

https://doi.org/10.33573/ujoh2019.02.131

Сергета І. В., Панчук О. Ю.

ЗАХОДИ ЩОДО ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ПРОФЕСІНОЇ ПРИДАТНОСТІ СТУДЕНТІВ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ: СУЧАСНІ АСПЕКТИ ЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ ПРОФЕСІЙНО-ПРИКЛАДНОЇ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ТА ПСИХОГІГІЄНІЧНОЇ КОРЕКЦІЇ

Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова

Полная статья (PDF), UKR

Вступ. У структурі найважливіших проблем сучасної профілактичної медицини праці, що натепер потребують адекватного розв’язання, пріоритетне місце належить проблемам підвищення рівня професійної придатності молоді, яка здобуває певний фах, у тому числі й у галузі охорони здоров’я.

Мета дослідження – наукове обґрунтування комплексу заходів щодо підвищення рівня професійної придатності студентів закладів вищої медичної освіти, що засвоюють стоматологічний фах, основою яких є використання засобів професійно-прикладної фізичної підготовки та психогігієнічної корекції.

Матеріали та методи дослідження. Дослідження проводилось на базі Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова. У ході його виконання використовувався комплекс заходів, спрямованих на оптимізацію професійного навчання, психогігієнічну корекцію перебігу процесів професійної адаптації та запобігання виникнення несприятливих змін у психофізіологічному стані організму майбутніх лікарів-стоматологів на етапі навчання в закладі вищої освіти, структура якого передбачала реалізацію наступних етапів: корекція основних режимних елементів діяльності студентів, запровадження вправ професійно-прикладної фізичної підготовки, оптимізація психофізіологічного стану та розвиток професійно-значущих психофізіологічних функцій, забезпечення активного формування професійно-значущих особливостей особистості. Студентів, яких досліджували, було розподілено на 2 групи порівняння: групу контролю (традиційний підхід до організації навчальної діяльності) і групу втручання (використання розробленого комплексу заходів).

Результати. У ході визначення пріоритетних напрямів впливу заходів, спрямованих на оптимізацію професійного навчання майбутніх лікарів-стоматологів, а також індикаторних показників здійснення фізіолого-гігієнічної оцінки наслідків їхнього використання на підставі застосування процедур кореляційного та факторного аналізу встановлено, що рівень навчальної успішності й, передусім, за професійно-орієнтованими дисциплінами, відзначається наявністю тісних зв’язків з комплексом показників, які відзначають ступінь розвитку психофізіологічних функцій, а також провідних особливостей особистості. Встановлено, що застосування комплексу заходів щодо оптимізації професійного навчання, психогігієнічної корекції перебігу професійної адаптації та запобігання виникнення несприятливих змін у психофізіологічному стані організму майбутніх лікарів-стоматологів, який був розроблений, забезпечує суттєве покращання багатьох показників функціонального стану вищої нервової діяльності, таких як швидкість простої (р < 0,05–0,01) і диференційованої (р < 0,001) зорово-моторної реакції та врівноваженості нервових процесів (р < 0,01-0,001), а також провідних характеристик зорової сенсорної системи (р < 0,05–0,01) та координаційних здібностей дівчат і юнаків (р < 0,05–0,01). В умовах використання запропонованого підходу реєстрували статистично-значущі зміни позитивного змісту з боку таких особливостей особистості, як ситуативна тривожність (р < 0,05), рівень вираження астенічного (р < 0,05–0,01) і депресивного (р < 0,05) станів, сприятливі зрушення з боку більшості характеристик рівня суб’єктивного контролю, причому найвираженіші позитивні наслідки його дії і відповідно найбільш високі значення були властиві для його показників у галузі навчальних (професійно зумовлених) відносин та в галузі відношення до здоров’я та хвороби, а також таких особливостей особистості, як структурні властивості темпераменту та характеристики агресивних проявів особистості. Про суттєві позитивні наслідки впровадження комплексу заходів щодо оптимізації професійного навчання, психогігієнічної корекції перебігу професійної адаптації та запобігання виникнення несприятливих змін у психофізіологічному стані організму майбутніх лікарів-стоматологів свідчили й дані, отримані під час здійснення комплексної оцінки процесів формування психофізіологічних функцій і особливостей особистості студентів на підставі використання інтегральних показників та таблиць спряженості.

Висновки. У ході проведеного дослідження науково обґрунтовані сучасні підходи до ефективного використання засобів професійно-прикладної фізичної підготовки та психогігієнічної корекції як основи комплексу заходів щодо підвищення професійної придатності студентів закладів вищої медичної освіти.

Ключові слова: студенти, заклад вищої освіти, професійна придатність, комплекс заходів щодо підвищення, професійно-прикладна фізична підготовка, психогігієнічна корекція

Литература

 1. Баранов А. А., Кучма В. Р., Сухарева Л. М. Медицинские и социальные аспекты адаптации современных подростков к условиям воспитания, обучения и трудовой деятельности: монография. Москва : ГОЭТАР-Медиа, 2008. 352 с.
 2. Кундиев Ю. И. Медицина труда – пятидесятилетний опыт: монография. Киев : Авиценна, 2002. 672 с.
 3. Кундієв Ю. І., Нагорна А. М., Добровольський Л. О. Порівняльна характеристика стану професійної захворюваності в Україні і світі. Журнал АМН України. 2009. № 2. С. 3–11.
 4. Спицын А. П. Особенности адаптации студентов младших курсов медицинского вуза к учебной деятельности. Гигиена и санитария. 2002. № 1. С. 47–49.
 5. Спринь О. Б., Сягровець І. П., Кошелєва В. Д. Успішність навчання студентів з різними властивостями основних нервових процесів. Фізіологічний журнал. 2002. Т. 48, № 2. С. 127.
 6. Leung W. C. Official career guidance for specialist registrars. Biomedical Journal. 2000. № 320 (7251). P. S2–S7251. https://doi.org/10.1136/bmj.320.7251. S2-7251.
 7. Ена А. І., Кальниш В. В., Кравчук В. В. Професійний психофізіологічний супровід спе ціа лістів як важлива проблема гігієни праці. Гігієнічна наука та прак тика на рубежі століть: матеріали XIV З’їзду гігієністів України (м. Дніпропетровськ, 19–21 травня 2004 р.). Т. 2. Дніпропетровськ : Арт-Прес, 2004. С. 54–55.
 8. Кальниш В. В., Ена А. И. Современные направления совершенствования профессионального психофизиологического отбора (обзор литературы). Журнал АМН України. 2004. Т. 10, № 2. С. 368–384.
 9. Кальниш В. В., Швець А. В. Психофізіологічні особливості якості виконання завдань при збільшенні їх складності. Фізіологічний журнал. 2007. Т. 53, № 5. С. 99–108.
 10. Winwood P. C., Winefield A. H., Lushingtont К. The role of occupational stress in the maladaptive use of alcohol by dentists: A study of South Australian general dental practitioners. Australian Dental Journal. 2003. V. 48, № 2. P. 102–109. https://doi.org/10.1111/j.1834-7819.2003.tb00017.x.
 11. Yu S. M., Bellamy H. A., Schwalberg R. H. Factors associated with use of preventive dental and health services among U.S. adolescents. J. Adolesc. Health. 2001. V. 29 (6). P. 395–405. https://doi.org/10.1016/ S1054-139X(01)00252-X.
 12. Кальниш В. В. Психофизиологические аспекты изучения надежности операторской деятельности. Украинский журнал по проблемам медицины труда. 2008. № 3 (15). С. 81–88.
 13. Организация медицинской профилактики в общеобразовательных учреждениях. В. Р. Кучма и др. Москва : Издательство Научного центра здоровья детей РАМН, 2006. 70 с.
 14. Научно-методические основы изучения адаптации детей и подростков к условиям жизнедеятельности: монография. В. Р. Кучма и др. Москва : Изда тельство Научного центра здоровья детей РАМН, 2006. 238 с.
 15. Oxley D. R., Smith K. B., Alford J. R. Political Attitudes Vary with Physiological Traits. Science. 2008. V. 321. P. 1667–1670. https://doi.org/10.1126/science. 1157627.
 16. Сергета І. В., Бардов В. Г. Організація вільного часу та здоров’я школярів. Вінниця : РВВ ВАТ «Вінобл друкарня», 1997. 292 с.
 17. Сердюк А. М., Полька Н. С., Сергета И. В. Психогигиена детей и подростков, страдающих хроническими соматическими заболеваниями: монография. Вінниця : Нова книга, 2012. 336 с.
 18. Бодров В. А. Психология профессиональной деятельности. Теоретические и прикладные проблемы. Москва : Издательство «Институт психологии РАН», 2006. 623 с.
 19. Сергета І. В., Григорчук Л. І., Молчанова О. П. Шляхи оптимізації професійної адаптації студентів до умов навчання у медичному вищому навчальному закладі та їх прогностична значущість. Довкілля та здоров’я. 2002. № 4 (23). С. 57–61.
 20. Полька Н. С., Сергета І. В. Актуальні проблеми психогігієни дітей і підлітків: шляхи та перспективи їх вирішення (огляд літератури і власних досліджень). Журнал НАМН України. 2012. Т. 18, № 2. С. 223–236.
 21. Наукові принципи психогігієнічної діагностики стану здоров’я дітей, підлітків та молоді. І. В. Сергета, О. Ю. Браткова, О. П. Мостова та ін. Довкілля та здоров’я. 2012. № 4 (64). С. 21–25.
 22. Університетська гігієна у контексті імплементації «Закону про вищу освіту»: фізіолого-гігієнічні основи, реалії та шляхи розвитку. І. В. Сергета, О. Ю. Панчук, Н. В. Стоян та ін. Довкілля та здоров’я. 2016. № 4 (80). С. 46–52. https://doi.org/10.32402/ dovkil2016.04.046.

ORCID ID співавторів та їхний внесок у підготовку та написання статті:

Сергета І. В. (ORCID ID 0000-0002-4439-3833) – концепція дослідження та визначення мети й основних напрямів його проведення, участь у процесі аналізу та узагальнення отриманих даних і обґрунтування висновків; Панчук О. Ю. (ORCID ID 0000-0002-8996-9314) – аналіз наукової літератури, проведення наукових досліджень, збирання, систематизація та аналіз одержаних матеріалів, наукове обґрунтування основних положень наукової роботи, підготовка висновків.

Інформація щодо джерел фінансування дослідження: дослідження виконано за темами «Розробка сучасних методів оцінки та прогнозування здоров’я дітей, підлітків і молоді та наукове обґрунтування заходів психофізіологічної та психогігієнічної корекції функціонального стану, особливостей особистості, адаптаційних можливостей та професійної придатності учнів і студентів» (№ держреєстрації 0110U001749) та «Фізіолого-гігієнічна оцінка особливостей адаптації дітей, підлітків і молоді до умов навчання в сучасних закладах освіти та наукові основи університетської гігієни: профорієнтаційні аспекти, проблеми запровадження здоров’язберігаючих технологій та створення превентивного освітнього середовища» (№ держреєстрації 0116U000038).